VOORWAARDEN VAN HoutOffertes

HoutOffertes.NL, gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te (2406 BE) Alphen aan den Rijn aan de Van Boetzelaerstraat 109 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63163195, hierna ook te noemen “HoutOffertes”;

 1. DEFINITIES

  1. In deze voorwaarden geldt het volgende, tenzij uit de context anders blijkt of uitdrukkelijk anders wordt bepaald:
  2. de gebruikte kopteksten dienen slechts het gemak van verwijzing en hebben geen invloed op de interpretatie;
  3. verwijzingen naar het enkelvoud omvatten mede verwijzingen naar het meervoud en vice versa;
  4. verwijzingen naar een geslacht omvatten mede verwijzingen naar het andere geslacht en naar onzijdig;
  5. verwijzingen naar een wettelijke bepaling omvatten mede verwijzingen naar (i) die wettelijke bepaling zoals die voorafgaande aan de datum van deze voorwaarden is gewijzigd of opnieuw is ingevoerd (of allebei); en (ii) lagere regelgeving die (voorafgaande aan de datum van deze voorwaarden/overeenkomst) onder die wettelijke bepaling is uitgevaardigd;
  6. verwijzing naar "omvat" of "daaronder begrepen" betekent "daaronder begrepen, doch zonder dat dit een beperking inhoudt van de algemene geldigheid van het voorgaande";
  7. een verwijzing naar "of" (doch niet "en") betekent "en/of".
  8. een verwijzing naar een werkdag betekent een dag(en) waarop de Nederlandse handelsbanken voor het publiek geopend zijn.
  9. Abonnement betekent de met de houthandelaar of toeleverancier aangegane overeenkomst waarbij de houthandelaar toegang wordt gegeven tot de website en de mogelijkheid wordt geboden om producten aan te bieden / offertes op aanvragen.
  10. Abonnementsvergoeding betekent de overeengekomen vergoeding die de houthandelaar of toeleverancier verschuldigd is aan HoutOffertes.
  11. Account betekent verzameling van gegevens met betrekking tot een bepaalde gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
  12. Gebruiker betekent houthandelaar, houtgebruiker of toeleverancier die een Account hebben bij de Website.
  13. Website betekent de website, internetportaal via HoutOffertes.nl.
 2. GEBRUIK ACCOUNT HoutOffertes

  1. De account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de gebruiker zelf worden gebruikt. Door de gebruiker opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
  2. De gebruiker staat er voor in dat de informatie en gegevens die de gebruiker op de website plaatst juist, volledig en up-to-date is.
  3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op de website plaatst. De gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door derden, of openbaarmaking door de gebruiker van content die de gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
  4. De gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de content op de website en het gebruik van de content zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
  5. De gebruiker begrijpt en erkent dat hij bij het gebruik van de website en de daarop aangeboden producten en diensten eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist of anderszins nadelig voor de gebruiker kunnen zijn. De gebruiker doet afstand van alle (toekomstige) rechten en/of (rechts)middelen - waarover de gebruiker mogelijk over zou kunnen beschikken als gevolg van onjuiste of anderszins nadelige informatie - jegens HoutOffertes te gelden te maken.
  6. Om gebruiker te maken van de website, dient de gebruiker zich te registreren. Tijdens de registratieprocedure kiest de gebruiker een gebruikersnaam (een e-mailadres) en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  7. De gebruiker dient zijn inloggegevens bestaande uit zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. HoutOffertes is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk die gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
  8. Indien de gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of HoutOffertes daarvan in kennis te stellen.
  9. Het is de gebruiker uitdrukkelijk - doch niet uitsluitend - verboden:
   1. producten of diensten op de website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
   2. de website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden en/of wanprestatie jegens derden;
   3. de website te gebruiken voor het verspreiden van (computer)virussen of materiaal dat maatschappelijk onbetamelijk is;
   4. de website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van HoutOffertes te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk (schriftelijk) om de promotie daarvan heeft verzocht;
   5. wederrechtelijk gebruik te maken van de website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde content;
   6. zodanig gebruik te maken van de website dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
   7. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Woodinline op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de website gepubliceerde content.
   8. om enig gedeelte van de website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen.
   9. om beveiliging gerelateerde onderdelen van de website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
   10. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HoutOffertes ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de website of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
    1. het (weder)verkopen van toegang tot de website en/of de diensten van HoutOffertes op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
    2. het verder verspreiden van de door HoutOffertes aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door HoutOffertes gedreven ondernemingsactiviteiten.
   11. k. om (een gedeelte van) de inhoud van de website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.
 3. HOE WERKT HET?

  1. De houthandelaar kan zijn producten te koop aanbieden via de website.
  2. De houtgebruiker kan door een zoekopdracht per postcode een verzoek plaatsen naar specifieke producten waarbij automatisch via de website gezocht wordt naar houthandelaren die dat specifiek product aanbieden in het geselecteerde aflevergebied. De houtgebruiker kan dan zijn aanvraag verzenden aan de geselecteerde houthandelaren.
  3. De geselecteerde houthandelaren kunnen naar aanleiding van een desbetreffende de aanvraag een offerte uitbrengen aan de houtgebruiker.
  4. Er komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de offerte door de houtgebruiker.
  5. HoutOffertes bemiddelt niet in de totstandkoming van die overeenkomst noch is zij op enige wijze geboden aan of verantwoordelijk voor de inhoud en/of uitvoering van de overeenkomst tussen partijen of enig handelen van partijen.
  6. Er is ook een ‘aanbiedingen plaats’ waar overtollige voorraad – afhankelijk van het gekozen abonnement / pakket – te koop aangeboden kan worden door houthandelaren.
  7. In het aanbiedingsproces van producten wordt de identiteit van de gebruiker tot aan het sluiten van de overeenkomst anoniem gehouden. De identiteit van de houthandelaar wordt pas vrijgegeven op het moment van uitbrengen van een offerte. Deze anonimiteit is niet gegeven in de aanbiedingenplaats.
  8. Toeleveranciers kunnen acties onder de aandacht brengen van de desbetreffende geselecteerde houthandelaren, afhankelijk van het afgesloten abonnement. Toeleveranciers kunnen via de website geen producten rechtstreeks aan de houtgebruiker aanbieden.
 4. HOUTHANDELAREN

  1. Houthandelaren kunnen zich via de website registeren en een abonnement afsluiten. Houthandelaren dienen te voldoen aan de navolgende criteria:
   1. te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
   2. ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  2. HoutOffertes is bevoegd om houthandelaren te weigeren.
  3. De houthandelaar staat er voor in dat de producten die hij te koop aanbiedt voldoen aan hetgeen dat de potentiele afnemer daarvan mag verwachten, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op dat moment bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  4. Het abonnement dat de houthandelaar met HoutOffertes aangaat, wordt aangegaan voor 12 maanden en wordt steeds automatisch verlengd met één jaar. Het abonnement kan worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
  5. Als tegenprestatie heeft HoutOffertes recht op betaling van de abonnementsvergoeding, afhankelijk van het gekozen abonnement. HoutOffertes behoudt zich het recht voor om de tarieven naar redelijkheid op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien de houthandelaar de gewijzigde tarieven niet wenst te aanvaarden, heeft de houthandelaar het recht het abonnement op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefwijzigingen in werking treden.
  6. De houthandelaar zal zich inspannen om op iedere aanvraag een deugdelijke en tijdige offerte neer te leggen binnen uiterlijk 1 werkdag (24 uur) na de aanvraag.
  7. Indien een aanvraag langer dan 48 uur on beantwoord blijft, wordt de aanvraag verzonden aan HoutOffertes die het recht krijgt om de aanvraag in behandeling te nemen of aan anderen door te geven.
 5. TOELEVERANCIERS

  1. Toeleveranciers kunnen zich via de website registeren. Toeleveranciers dienen te voldoen aan de navolgende criteria:
   1. te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB);
   2. ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
  2. HoutOffertes is bevoegd om toeleveranciers te weigeren.
  3. De toeleverancier staat er voor in dat de producten die hij te koop aanbiedt voldoen aan hetgeen dat de potentiele afnemer daarvan mag verwachten, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op dat moment bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  4. De overeenkomst die de toeleverancier met HoutOffertes aangaat, wordt aangegaan voor 12 maanden en wordt steeds automatisch verlengd met een jaar. De overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
  5. Als tegenprestatie heeft HoutOffertes recht op betaling van een abonnementsvergoeding, afhankelijk van het gekozen abonnement. HoutOffertes behoudt zich het recht voor om de tarieven naar redelijkheid op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien de toeleverancier de gewijzigde tarieven niet wenst te aanvaarden, heeft de toeleverancier het recht het abonnement op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefwijzigingen in werking treden.
  6. De toeleverancier heeft beperkte rechten en kan geen offerte uitbrengen op een aanvraag. Wel kan de Toeleverancier een offerte uitbrengen aan een houthandelaar.
 6. BETALING

  1. De door de gebruiker (houthandelaar of toeleverancier) verschuldigde kosten worden automatisch geïncasseerd. Hiervoor geeft de desbetreffende gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst met HoutOffertes een digitale automatische machtiging voor incasso. Betaling geschiedt telkens per 2 maanden vooraf, afhankelijk van het gekozen abonnement. Mocht er nog geen automatische incasso mogelijk zijn, dient de vergoeding van de komende 2 maanden steeds uiterlijk op de 20e dag van de daar voorafgaande maand te zijn betaald. Overige verschuldigde vergoedingen worden per kwartaal achteraf gefactureerd. Alle bedragen zijn exclusief BTW en betaling dient te geschieden in Euro’s door bijschrijving op het daartoe aangewezen IBAN.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen tenzij op de factuur anders is vermeld.
  3. Iedere betaling door gebruiker dient plaats te vinden zonder korting, aftrek of verrekening op welke grond dan ook. Gebruiker is nimmer gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen jegens HoutOffertes op te schorten.
  4. Tenzij gebruiker binnen vijf werkdagen na dagtekening schriftelijk tegen een factuur protesteert, wordt deze geacht door gebruiker te zijn goedgekeurd.
  5. Indien gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal gebruiker van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Gebruiker is dan de wettelijke (handels) rente aan HoutOffertes verschuldigd, onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van HoutOffertes.
  6. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten die HoutOffertes vanwege nakoming van zijn betalingsverplichtingen door gebruiker dient te maken, komen volledig voor rekening van gebruiker. Deze incassokosten bedragen minimaal 15% over openstaande bedrag.
  7. Alle betalingen van gebruiker aan HoutOffertes worden aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen in de volgorde van opeisbaarheid.
  8. HoutOffertes kan gebruiker de toegang tot de website ontzeggen indien deze in verzuim is. Dit laat de betalingsverplichting van de (toekomstige) vergoedingen onverlet.
 7. HoutOffertes.NL

  1. HoutOffertes spant zich in om HoutOffertes.nl tot een succes te maken. Daarbij hoort ook de nodige promotie en marketing inspanning, die verricht zullen worden naar keuze van HoutOffertes.
  2. HoutOffertes heeft een backoffice dat service aan de gebruikers biedt om het gebruik van de website te optimaliseren.
  3. Het is HoutOffertes toegestaan de website op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.
  4. HoutOffertes is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen de website en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen of ontoegankelijk te maken, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. HoutOffertes is niet verplicht de gebruiker hierover van te voren op de hoogte te stellen.
 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. De website en de daarop gepubliceerde content is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HoutOffertes worden opgeslagen (met uitzondering van de content die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
  2. De gebruiker geeft HoutOffertes door het plaatsen van content op de website het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
  3. HoutOffertes heeft het recht maar niet de plicht om, als licentienemer, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
  4. De gebruiker geeft HoutOffertes hierbij een volmacht om, indien en voor zover HoutOffertes niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de gebruiker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de gebruiker handelen ten aanzien van de content.
  5. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur van HoutOffertes te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de programmatuur met andere programmatuur.
  6. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur en de documentatie, komen uitsluitend toe aan HoutOffertes. Niets in deze voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
 9. UITSLUITING VAN GEBRUIK

  1. HoutOffertes kan de gebruiker de toegang tot de website ontzeggen indien hij of zij een van haar verplichtingen jegens HoutOffertes niet nakomt. Daar onder wordt begrepen tijdige betaling van de verschuldigde abonnementsvergoedingen.
  2. HoutOffertes behoudt zich het recht voor de gebruiker de (verdere) toegang tot de website en zijn of haar account te weigeren en de account van de gebruiker op te heffen alsmede door de gebruiker geplaatste content van de website en uit de systemen te verwijderen, zonder dat HoutOffertes daarmee tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker gehouden is, indien:
   1. door de gebruiker op de website geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet- en/of regelgeving;
   2. er een ernstig vermoeden bestaat dat de gebruiker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de website of de achterliggende systemen;
   3. de gebruiker zich niet conform de regels gesteld in deze gebruiksvoorwaarden gedraagt; of
   4. andere dringende en gegronde redenen van HoutOffertes hiertoe noodzaken.
  3. HoutOffertes is niet gehouden de gegevens van de gebruiker of door de gebruiker geplaatste content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.
 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. HoutOffertes biedt alleen een technisch oplossing om vraag en aanbod via de website bij elkaar te brengen. HoutOffertes bemiddelt niet tussen partijen noch wordt zij partij bij een van de tussen de houthandelaar en de houtgebruiker gesloten overeenkomsten.
  2. HoutOffertes garandeert niet dat tussen de houthandelaar en houtgebruikers daadwerkelijk overeenkomsten tot stand zullen komen. HoutOffertes heeft zich op geen enkele wijze verplicht of de verwachting gewekt dat middels de website een bepaalde omzet kan worden gerealiseerd.
  3. HoutOffertes stelt zich het adequaat functioneren van de website ten doel en streeft hierbij naar maximale up-time. HoutOffertes staat er echter niet voor in dat de website altijd storingsvrij en volcontinu functioneert. HoutOffertes is afhankelijk van de toelevering door derden, waaronder internet- en telecomaanbieders en webbeheerders. HoutOffertes is niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren of de bereikbaarheid van de website in de weg staan, noch is HoutOffertes in een dergelijk geval gehouden tot restitutie van betaalde abonnementsvergoedingen.
  4. HoutOffertes is niet aansprakelijk voor schade die de gebruikers in hun onderlinge relatie lijden waaronder het toebrengen van schade aan goederen en/of het toerekenbaar tekortschieten van de ene partij jegens de andere partij.
  5. HoutOffertes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade.
  6. Indien HoutOffertes op grond van een overeenkomst en/of de wet jegens een gebruiker aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ingevolge de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan de gebruiker wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van HoutOffertes op welke grond dan ook niet tot uitkering overgaat, als de desbetreffende verzekering geen dekking biedt of als een toepasselijke verzekering ontbreekt, dan zal de aansprakelijkheid van HoutOffertes in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse vergoeding (exclusief BTW).
  7. Gebruiker vrijwaart HoutOffertes tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welken hoofde ook, die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst of eventuele daaruit voortvloeiende verplichtingen. Gebruiker vergoedt HoutOffertes alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 11. KLACHTPROCEDURE

  1. Indien een gebruiker een klacht heeft kan hij bij HoutOffertes schriftelijk, per e-mail of per post een klacht indienen. HoutOffertes geeft de gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal HoutOffertes binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.
 12. ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Indien een bepaling in de deze voorwaarden of in de overeenkomst met de gebruiker nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en de overeenkomst van kracht. Partijen zullen de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
  2. HoutOffertes heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Gebruiker wordt geacht iedere wijziging van de voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien hij binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door HoutOffertes geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
  3. HoutOffertes mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de gebruiker desgewenst geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. De gebruiker stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.
 13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

  1. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten met de gebruiker zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag en enige andere toepasselijke internationale regeling waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassing op deze voorwaarden en overige overeenkomsten.
  2. Alle geschillen terzake deze voorwaarden en/of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.